Małgorzata Grzegorzewska

Kandyduję, ponieważ chcę, żeby nasz Wydział miał na Uniwersytecie silną pozycję, prowadzone przez nas programy studiów wygrywały konkurencję z innymi ośrodkami
w kraju, a pracownicy mieli warunki rozwoju i awansu zawodowego. Wierzę w ideę uniwersytetu jako wspólnoty akademickiej, w której nawzajem możemy się motywować
i inspirować.  

Kandyduję, ponieważ chcę reprezentować na zewnątrz interesy pracowników naszego Wydziału w tak ważnych kwestiach jak sprawa awansów zawodowych. 
Chcę, by takie głosy, jak skierowany do Jego Magnificencji
list doktorów habilitowanych,
który razem z nimi podpisałam
w styczniu 2019 roku
,
były brane pod uwagę w dyskusji o polityce kadrowej Uczelni. 

Chcę zaproponować rozwiązania ułatwiające studentom realizację programu studiów poprzez stworzenie wydziałowej oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich (tzw. "ogunów").
Funkcjonowałaby ona na zasadzie wymiany między jednostkami i obejmowała m.in. komparatystykę literacką oraz językoznawstwo porównawcze.

Pragnę wspierać współpracę między funkcjonującymi
w poszczególnych jednostkach Kołami Naukowymi, a także stwarzać warunki do wymiany doświadczeń  z pożytkiem
dla wszystkich studentów
i doktorantów Wydziału. 

Dostrzegam potrzebę udostępnienia studentom przestrzeni "socjalnych" służących integracji.

Deklaruję wsparcie dla wspólnych inicjatyw kulturalnych
(np. wieczorów filmowych prezentujących kinematografię różnych obszarów językowych). 

Notre communauté / Unsere Gemeinschaft / Nuestra comunidad / Our Community / La nostra comunità / A közösségünk / Meidän Yhteisömme /  Nasza społeczność