PROGRAM

Wspólnota
Szacunek
Solidarność

Założenia ogólne 

1. Zespół Dziekański powinien prowadzić politykę, której celem będzie zachowanie pozycji Wydziału i jej stabilizacja. Zespół Dziekański reprezentuje wszystkich pracowników i wszystkie społeczności Wydziału. Wydział, przy całym swoim zróżnicowaniu, stanowi wspólnotę, której przyświecają podobne wartości i cele.

2. Budowaniu wspólnoty musi towarzyszyć gotowość do ścisłej współpracy z Instytutami i Katedrami. Dziekan kieruje Wydziałem przy poszanowaniu „granic i zwyczajów”, specyfiki i podmiotowości Instytutów i Katedr naszego federacyjnego Wydziału (zgodnie z maksymą e pluribus unum).

3. W dialogu z Władzami Uczelni chcę podkreślać znaczenie nauk humanistycznych, a w szczególności miejsce filologii i studiów obszarowych. 

Finanse
i parametryzacja: 

4. Stawiam sobie jako cel nadrzędny dbałość o przejrzystą strategię finansową Wydziału, konstruowaną w porozumieniu
z Kolegium Dyrektorów. Zespół Dziekański będzie dbał o prowadzenie zrównoważonej polityki finansowej uwzględniającej przejściowe problemy jednostek.

5. Jako Zespół dołożymy wszelkich starań, by ocena osiągnięć naukowych pracowników filologii uwzględniała wszystkie prace publikowane w językach właściwych dla prowadzonych badań,
by prace w pozostałych językach kongresowych (np. francuski, niemiecki, hiszpański, włoski) traktowane były na równi z pracami w języku angielskim, a także, by doceniane były istotne dla rozwoju rodzimej humanistyki studia publikowane w języku polskim. Przeniesienie z nauk ścisłych i przyrodniczych zasad oceny umiędzynarodowienia nauki nie sprawdza się
w przypadku filologii, w której wartością jest wielość języków
i kultur, a nie uproszczony system komunikacji globalnej.

6. Będziemy wspólnie dążyć do tego, żeby wykorzystać i rozwijać dorobek dotychczasowej współpracy z innymi Wydziałami, osiągnięty m.in. w Radach Naukowych Dyscyplin.
7. Zespół Dziekański stworzy warunki dla zintensyfikowania kontaktów ze środowiskiem i partnerami zewnętrznymi: instytucjami kultury i sztuki, szkołami, biurami tłumaczeń, sferą biznesu. 

Pracownicy:

8. Zespół Dziekański dążyć będzie do zapewnienia pracownikom poczucia stabilność zatrudnienia; temu celowi powinny służyć jasne kryteria oceny ich pracy dydaktycznej i naukowej oraz awansu zawodowego. Ocena powinna uwzględnić następstwa pandemii. Praca zdalna oznaczała dodatkowe obciążenie
i pokrzyżowała plany wielu pracownikom, którzy musieli zrezygnować z wyjazdów czy stypendiów bądź obarczeni zostali obowiązkami domowymi.

9. Razem będziemy wspierać rozwój naukowy pracowników przez pomoc przy wnioskach grantowych i planach publikacji, wspieranie planów serii wydawniczych, utrzymanie wysokiej pozycji pism wydziałowych.

10. W porozumieniu z Instytutami i Katedrami wypracujemy procedury ułatwiające odciążenie pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych od obowiązków administracyjnych.

11. Zespół Dziekański będzie wspierać starania doktorów habilitowanych o awans na stanowisko profesora uczelni
oraz starania doświadczonych dydaktyków legitymujących się dorobkiem naukowym o uzyskanie statusu profesora dydaktycznego.

12. Dalsze działania w czasie pandemii będą opierać się na długofalowej, spójnej „strategii kryzysowej” wypracowanej
w oparciu o cenne, choć trudne doświadczenia ostatniego semestru. W razie potrzeby dołożymy wszelkich starań,
aby zapewnić pracownikom wszechstronne, systemowe i realne wsparcie polegające, między innymi, na pomocy w obsłudze dostępnych narzędzi. We współpracy z pracownikami bibliotek opracujemy system skanowania materiałów na zajęcia
i udostępniania ich w wersji online.   

Dydaktyka i studenci:

13. Zespół Dziekański stworzy warunki do tego, aby utrzymać ścisły związek nauki z dydaktyką poprzez współpracę
KJD z Jednostkami.

14. Zespół Dziekański zatroszczy się o usprawnienie organizacji i zarządzania Studiami Filologiczno-Kulturoznawczymi.

15. W porozumieniu z jednostkami opracujemy spójny, nowoczesny i atrakcyjny dla kandydatów program kształcenia nauczycieli.

16. Stworzymy system wsparcia dla Kół Naukowych i inicjatyw studenckich, w tym samorządowych, których celami są aktywizacja i integracja środowisk studenckich najpierw na poziomie Instytutów i Katedr, a następnie wesprzemy ich współpracę na poziomach Wydziału i Uczelni. To na tym poziomie rodzą się często zainteresowania naukowe, które owocują dobrymi projektami doktorskimi.  

Infrastruktura: 

17. Zespół Dziekański dołoży wszelkich starań, aby koszty zajmowanych przez Wydział budynków ponoszone solidarnie przez wszystkie Jednostki utrzymać na dotychczasowym poziomie,
a gdzie to tylko możliwe, szukać sposobów na obniżenie tych kosztów.

18. Stawiam sobie jako cel utrzymanie i rozwój istniejących na wydziale bibliotek.
Chcę dbać o zachowanie integralności ich zbiorów, a jednocześnie tworzyć warunki dla systematycznego rozwoju dostępności baz danych i dokumentów w formie cyfrowej. 

Notre communauté / Unsere Gemeinschaft / Nuestra comunidad / Our Community / La nostra comunità / A közösségünk / Meidän Yhteisömme /  Nasza społeczność