O mnie

Interesuję się literaturą i kulturą okresu renesansu,
w szczególności dramatem elżbietańskim i poezją metafizyczną. Moja praca doktorska poświęcona była związkom literatury renesansowej z kartografią tego okresu; przedstawiałam w niej powstanie współczesnej „kultury mapy”, która określa nasze sposoby porządkowania i przekazywania wiedzy przez „wyznaczanie granic”, „określanie pól” i precyzyjne wyznaczanie systemu odniesień. W rozprawie habilitacyjnej (The Medicine of Cherries) opisałam debatą dotyczącą roli literatury w kulturze protestanckiej Anglii. W swoich późniejszych badaniach nawiązywałam do koncepcji antropologicznych Renègo Girarda, myśli egzystencjalnej Sørena Kierkegaarda, a obecnie łączę analizę dzieł literackich z założeniami fenomenologii donacji Jeana-Luca Mariona.

Jestem członkiem Międzywydziałowego Zespołu Komparatystyki UW i dwóch towarzystw naukowych – Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego oraz George Herbert Society afiliowanego przy UNC Greensboro. Od 2018 roku zasiadam w Radzie Naukowej (Advisory Board) międzynarodowego projektu badawczego The Power of the Word (powerofthewordproject.com/our-people).
Zajmuję się także pisaniem recenzji teatralnych. Pełniłam funkcję opiekuna studenckiej grupy teatralnej The Cheerful Hamlets. Współpracowałam z Teatrem Gardzienice oraz Fundacją Theatrum Gedanense w ramach prowadzonych przez te zespoły warsztatów edukacyjnych, a w roku 2012 byłam przewodniczącą jury konkursu Złoty Yorick na najlepszy spektakl szekspirowski organizowanego w ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego w Gdańsku.

Od wielu lat z ogromną radością uczestniczę jako wykładowca-wolontariusz w obozach naukowych dla uzdolnionej młodzieży organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Praca na rzecz Funduszu jest dla mnie źródłem satysfakcji i intelektualnej inspiracji.

Na początku swojej kariery zawodowej związałam się z grupą DUET (Development of University English Teaching), założoną w 1979 roku w University of East Anglia w Norwich i skupiającą badaczy zatroskanych o rozwój nauki o literaturze na uniwersytetach brytyjskich. Byłam aktywnym członkiem tego zespołu, prowadząc wiele w latach 1990-2007 wiele warsztatów poświęconych rozwijaniu kreatywności studentów. Doświadczenia zdobyte w ramach projektu DUET zainspirowały mnie do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań w mojej pracy dydaktycznej. Wykładałam gościnnie na uniwersytetach w Edynburgu, Glasgow, Hamburgu i Paryżu (Sorbonne X). Wypromowałam siedmiu doktorów.

Jedna z moich książek, Światłocienie, została zainspirowana wymianą myśli ze studentami biorącymi udział w prowadzonych przeze mnie zajęciach. Ta wymiana ma ciąg dalszy: dziś młodsi koledzy uczestników zajęć z 2015 angażują się w polemiki dotyczące omawianych w tomie utworów. W 2016 roku zostałam zaszczycona wyróżnieniem „Inspiration for Tomorrow” przyznawanym wykładowcom przez studentów Instytutu Anglistyki. Jestem zaangażowana w tworzenie interdyscyplinarnych projektów dydaktycznych mających na celu promocję dialogu międzykulturowego. O swojej pasji dydaktycznej opowiadam w premierowym odcinku podcastu Instytutu Anglistyki (IAmP). Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy umieszczonej na stronie IA: https://ia.uw.edu.pl/multimedia/podcasty.

Mam wieloletnie doświadczenie organizacyjne. Na początku swojej kariery zawodowej byłam sekretarzem naukowym Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Od dwóch kadencji pełnię funkcję Dyrektora Instytutu Anglistyki, którą obecnie łączę
z przewodniczeniem Radzie Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo. 

Okruchy wspomnień zawodowych
i prywatnych.

Zapraszam serdecznie.

Notre communauté / Unsere Gemeinschaft / Nuestra comunidad / Our Community / La nostra comunità / A közösségünk / Meidän Yhteisömme /  Nasza społeczność